• Auktionsdato
  25-09-2018 kl. 14:00
 • Offentlig vurdering
  26.000.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet129
  Vægtet129
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -
Beskrivelse
Kvægejendom beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Ejendommen er som hovedejendom blevet drevet sammen med ejendommene beliggende Møgelholtvej 39 og 44, 9560 Hadsund. I henhold til konkursboets oplysninger er adressen Als Hedevej 6, 9560 Hadsund sammatrikuleret med Als Hedevej 11, 9560 Hadsund.Ejendommens areal er ifølge tingbogen på 1.115.214 m² eller cirka 111,5214 ha, hvoraf vej udgør cirka 11.839 m².Der er noteret ejendomspligt på ejendommen.Beskrivelse af bygningerne: Der gøres indledningsvist opmærksom på, at BBR-ejermeddelelsen ikke stemmer overens med de af rekvirenten konstaterede forhold ved besigtigelse af ejendommen.Stuehus:På ejendommen forefindes to stuehuse, som har hver deres adresse på henholdsvis Als Hedevej 6 og Als Hedevej 11, 9560 Hadsund, som dog er sammatrikuleret under samme tingbogsattest på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Stuehuset beliggende på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund er opført i 1884 i henhold til BBR-ejermeddelelsen. Det er indrettet med for- og baggang, herudover køkken, stue, badeværelse samt 3 værelser. Stuehuset har et samlet bygningsareal på 129 m². Ydervægge er opført i mursten (tegl, kalksten, cementsten) og taget er opført i fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Pågældende stuehus var ikke muligt at besigtige indefra ved rekvirentens besigtigelse af ejendommene. Stuehuset beliggende Als Hedevej 11, 9560 Hadsund er opført i 1927 i henhold til BBR-ejermeddelelsen. Huset har et samlet bygningsareal på 106 m², hvoraf 100 m² udgør tagetage, hvoraf 0 m² er udnyttet. Det er indrettet med 3 værelser, forgang og baggang samt køkken, gang og bad.Det bemærkes, at der ved rekvirentens besigtigelse blev konstateret fugtskader og sætningsskader i stuehuset beliggende Als Hedevej 11, 9560 Hadsund. Konkursboet har ikke foretaget yderligere i forhold til de konstaterede skader. Driftsbygninger:Driftsbygninger beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund:Stald til goldkøer og kalve:Kostald med gardiner, som i henhold til BBR-ejermeddelelsen har et areal på 2.002 m², som er opført i 2014. Gardinerne er manuelt styret. Stalden er indrettet med 45 sengebåse til kælvekvier og 47 sengebåse til goldkøer. Båsene er drænet, gummibelagt gulv med deltaskraber. Endvidere findes i stald kalvekøkken, 8 kælvnings-bokse med dybstrøelse, 1 stor boks med dybstrøelse med kapacitet til cirka 17 køer samt 9 dybstrøelsesbokse med plads til 7-8 kvier.Endvidere er stalden indrettet med 4x10 enkeltbokse til sødmælkskalve. Alle sengebåse i stalden er indrettet med latexmåtter. Den samlede kapacitet i stalden udgør 117 køer/kælvekvier, 63-72 kvier og 40 sødmælkskalve, i alt 229 kreaturer. Kostald:Kostald som er opført i henholdsvis 2002 og i 2014. I henhold til BBR-ejermeddelelsen er staldbygningen til kvæghold på 2.157 m² opført i 2002 og kostald med gardiner på 1.327 m², som er opført i 2014. Stalden er indrettet med malkecenter med 2x12 AfiMilk anlæg, malkerum samt kontor. Stalden er sektionsopdelt med 313 sengebåse, 2 sygebokse og 10 sengebåse i separationsbåsene, i alt 326 kreaturer. Det bemærkes, at sengebåsene er indrettet med latexmåtter og gummibelagte gangarealer med deltaskaber til tværgående gyllekanaler. I stalden er der cirka 100 ædepladser med fanggitre, og der er indrette en bred fodergang, som er forsynet med hydraulisk opklappelige overkørsler/kreaturpassager.Gardinerne i stalden er manuelt styret. Øvrige driftsbygninger:I henhold til BBR-ejermeddelelsen forefindes endvidere følgende ejendomme: ? Staldbygning på 488 m², som er opført i 1926, men om-/tilbygget i 1968. I henhold til BBR-ejermeddelelsen er der sket isolering af lejer mv. samt indlagt vand og ventilation.? Ladebygning på 131 m², som er opført i 1912.? Bygning på 255 m², som er opført i 1962.? Silobygning på 500 m², som er opført i 2005.Bygningerne står tomme og anvendes ikke til andet end opbevaring. Kalvehytter:På ejendommen forefindes 6 stk. kalvehytter, som har kapacitet til 36 kalve. Kalvehytterne står placeret på støbt plads med cirka 280 m², hvor der er afløb til gyllebeholder. Ved siden af kalvehytterne er der placeret en plansilo, som på nuværende tidspunkt anvendes til møddingsplads. Plansiloer:På ejendommen forefindes ensilageplads med 3 stk. køresiloer på i alt cirka 1.900 m².Maskinhus:Maskinhus, som i henhold til BBR-ejermeddelelsen har et samlet areal på 600 m², som er opført i 1995. Der er ikke etableret godkendt vaskeplads. Foderlade:Staldbygning til kvæghold, som i henhold til BBR-ejermeddelelsen har et areal på 586 m², som er opført i 1987. Bygningen anvendes i dag til foderlade m.m., hvor der i midten af bygningen er indrette ensilagesilo, hvor der i ydersiderne er plads til bl.a. halm og foder. I stalden er der mindre spaltestald med 9 bokse. Det bemærkes særskilt, at taget på foderladen er i dårlig stand. Driftsbygninger beliggende Als Hedevej 11, 9560 Hadsund, i henhold til BBR-ejermeddelelse:? Staldbygning på 97 m², som er opført i 1927.? Ladebygning på 122 m², som er opført i 1927.Det bemærkes, at bygningerne ikke er i brug og alene anvendes til opbevaring.Gyllebeholdere:På ejendommen forefindes 2 stk. gyllebeholdere:? Gyllebeholder fra 2001 på 3.000 m³.Beholderen er underlagt skærpet beholderkontrol hvert 5 år. Beholderen er senest kontrolleret den 08.11.2016. Senest beholderkontrolrapport er ligeledes vedlagt denne salgsopstilling. Der er krav om alarm på gyllebeholderen. Af meddelelse fra Mariagerfjord Kommune af 20.10.2016 fremgår det, at ved et tilsyn i 2012 blev konstateret, at de lovpligtige alarmer var monteret. Gyllebeholderen er overdækket.? Gyllebeholder fra 1992 på 1.000 m³. Beholderen er underlagt skærpet beholderkontrol hvert 5 år. Beholderen er senest kontrolleret den 08.11.2016. Senest beholderkontrolrapport er ligeledes vedlagt denne salgsopstilling. Der er krav om alarm på gyllebeholderen. Af meddelelse fra Mariagerfjord Kommune af 20.10.2016 fremgår det, at ved et tilsyn i 2012 blev konstateret, at de lovpligtige alarmer var monteret. Det bemærkes, at gyllebeholderen ikke fremgår af BBR-ejermeddelelsen.Tanke:? Udendørs mælketank 30 tons? Mælketank 10,8 tons? Udendørs buffertank til vand 15 tonsVand, afløb og varme:? Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg.? Afløb: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.? Varme: Stuehus beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund:? Varmeinstallation: Varmepumpe? Opvarmningsmiddel: Elektricitet? Bemærkninger for bygning: Varmepumpe, varmegenindvinding fra staldStuehus beliggende Als Hedevej 11, 9560 Hadsund:? Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr? Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).Konkursboet er bekendt med, at der er stokerfyr til stuehuset beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samt pillefyr til stuehuset beliggende Als Hedevej 11, 9560 Hadsund, som anvendes til opvarmning. Maskiner og andet løsøre:Det bemærkes, at der på ejendommen forefindes en container, som muligvis er ejet af Micodan. I forbindelse med indlevering af salgsopstillingen har det ikke være muligt for konkursboet at indhente oplysninger om, hvorvidt containeren er ejet af Micodan. Der henvises til e-mail fra Micodan af 19.03.2018, der er vedlagt salgsopstillingen.Der henvises i øvrigt til maskinliste, der er vedlagt salgsopstillingen.Tekniske anlæg:? Anlægsnr. 1 – tank:? Indhold: autogasolie (dieselolie)? Etableringsår: 2011? Fabrikationsår: 2011? Størrelse: 5.900 L? Størrelsesklasse: under 6.000 L? Placering: indendørs? Driftsstatus: i driftDet bemærkes, at tanken tidligere har været ejet af OK, men at tanken den 09.07.2015 er overdraget til fallenten. E-mail fra OK, som bekræfter dette, er vedlagt salgsopstillingen. Konkursboet er ikke i besiddelse af tankattesten. Besætning:Besætningen, der er tilstede på ejendommen på auktionsdagen, medfølger ejendommen.Udover besætningen på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund, er der også besætning på ejendommen beliggende Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund. Stalden på Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund anvendes som kviehotel for besætningen på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Der henvises til oplysninger om lejeforholdet i nedenstående afsnit. Både besætningen på Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund og Als Hedevej 6, 9560 Hadsund medfølger ved køb af Als Hedevej 6, 9560 Hadsund på tvangsauktionen, idet besætningen tilhører ejendommen. Det bemærkes, at Als Hedevej 6, 9560 Hadsund har samdriftstilladelse med Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund. Ved opslag i CHR-registeret er alle dyrene derfor registeret på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. I henhold til CHR besætningsliste pr. 25.07.2018 er der registeret følgende antal dyr på ejendommene:CHR-nummer: 29906 og 29910 Adresse: Als Hedevej 6, 9560 Hadsund og Møgelholtvej 39, 9560 HadsundAntal handyr: 14 Antal køer: 374Antal kvier: 380Der gøres opmærksom på, at der løbende er naturlig til- og afgang af besætningen som led i driften, og at der således vil ske en udskillelse ifølge en regelmæssig drift. Besætningen overtages uden ansvar for mangler af nogen art, såvel retlige som faktiske. Lejede bygninger:Konkursboet anvender på auktionstidspunktet stalden på Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund som kviehotel for besætningen tilhørende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Besætningen tilhører således ejendommen beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund.Leje af stalden beliggende Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund kan af auktionskøber af Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samt af auktionskøber af Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned fra auktionsdagen i henhold til aftale mellem konkursboet og panthaverne. Lejen forfalder månedsvis forud og udgør kr. 21.150 eksklusive moms. Lejer betaler ikke for forbrugsudgifter, der således afholdes af auktionskøber af ejendommen Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund.I forbindelse med lejeaftalens ophør har auktionskøber af Als Hedevej 6, 9560 Hadsund pligt til at nedvaske stald og staldinventar. Forpagtning:Konkursboet har tilforpagtet cirka 7,5 ha pr. den 01.01.2018. Forpagtningsaftalen vedvarer indtil den 31.12.2020. Aftalen er uopsigelig og en fremtidig køber af Als Hedevej 6, 9560 Hadsund indtræder i kontrakten, hvorefter kontrakten forsætter på uændret vilkår indtil den 31.12.2020.Forpagtningen vedrører mark 66-0. Forpagtningsaftalen er vedlagt salgsopstillingen.Øvrige bemærkninger:Ejendomsskat:Det bemærkes, at ejendomsskatten er betalt til trods for ejendomsdatarapportens udvisende. Der henvises til e-mail af 06.07.2018 fra Mariagerfjord Kommune.Betalingsrettigheder:Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktion, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af konkursboet. Der henvises til vedlagte oversigt over betalingsrettigheder. EU-støtte:Konkursboet har indsendt fællesskema og anmeldt støtteberettigede arealer inden d. 20.04.2018. Støttebeløbet tilgår derfor konkursboet som ansøger. Fællesskema for 2018 er vedlagt.Beholdninger og gylle:Auktionskøber overtager den beholdning af gylle og grovfoder, som befinder sig på ejendommen på auktionstidspunktet.Det bemærkes, at konkursboet forestår opmåling af gyllebeholdningen på ejendommen umiddelbart efter tvangsauktionen. For så vidt angår oplysninger om høstet grovfoderbeholdning på ejendommen henvises til nedenstående optælling, som er foretaget pr. 30.07.2018. Der tages forbehold for udsving og udskillelse ifølge regelmæssig drift.FEN pr. 30.07.2018: Als Hedevej 6:Majs 2015, markstak, 36.6001.+2.+grønkorn 2018, silo 3, 270.500Møgelholtvej 39:Majs 2016, markstak, 367.9002. slæt 2016, midterste stak, 270.500 3. slæt 2016, bagerste stak, 117.5005. slæt 2017, silo 3, 21.500Helsæd 2018, silo 1 forrest, 18.500Der gøres opmærksom på, at analysen af helsæden 2018 ikke er udtaget repræsentativt, og derfor alene skal ses anses for retningsgivende. Grovfoderopmåling pr. 30.07.2018 er vedlagt salgsopstillingen.Ansatte:Køber overtager ikke medarbejderforpligtelserne, idet lov om virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i forbindelse med salg på en tvangsauktion.Der gøres dog opmærksom på, at to af konkursboets ansatte i forbindelse med deres ansættelsesforhold bebor stuehuset beliggende på henholdsvis Als Hedevej 6 og Als Hedevej 11, 9560 Hadsund. I henhold til de indgåede ansættelseskontrakter har medarbejderne ret til at bebo de to nævnte stuehuse i op til 14 dage efter sidste arbejdsdag. Konkursboet kan tidligst opsige medarbejderne på auktionsdagen, hvorfor de 14 dage tidligst kan løbe fra auktionsdagen og 14 dage frem. Auktionskøber må således påberegne, at stuehusene tidligst 14 dage efter auktionsdagen ikke længere er beboet.Mark- og matrikelkort:Af det vedlagte mark- og matrikelkort fremgår hvilken mark, der er dyrket hvad på i henhold til markplanen for høståret 2018. Af de røde afgrænsede områder på mark- og matrikelkortet fremgår matrikelgrænsen for den pågældende adresse. Af de gule afgrænsede områder på mark- og matrikelkortet fremgår markblokken. Markvandingstilladelse:På ejendommen er der tilladelse til markvanding på 41.000 m³/år. Boring med DGU nr. 42.0108. Af e-mail fra Mariagergjord Kommune af 31.10.2016 fremgår det, at der er lavet en administrativ forlængelse af den gamle tilladelse. Den gamle tilladelse er dog gældende, indtil ansøgning om fornyelse af færdigbehandlet. I e-mail fra Mariagerfjord Kommune af 08.03.2018 fremgår det, at den gamle vandingstilladelse til ejendommen er gældende, indtil ansøgning om fornyelse af færdigbehandlet. Ansøgningen bliver dog ikke færdigbehandlet i 2018. E-mail fra Mariagerfjord Kommune er vedlagt salgsopstillingen. Grøfter og vandløb:Der gøres opmærksom på, at Mariagerfjord Kommune vil ændre nogle vandløb fra ”offentligt” til ”privat”, hvilket fremgår af skrivelse dateret den 30.05.2016. Det betyder bl.a., at bredejerne til de pågældende vandløb har ansvaret for vedligeholdelse af vandløbene. Der er afgivet høringssvar i sagen den 30.07.2016.Såvel skrivelsen dateret den 30.05.2016 samt høringssvaret er vedlagt salgsopstillingen. Konkursboet har den 20.03.2018 modtaget oplysninger fra Mariagerfjord Kommune vedrørende afgørelser om vandløbene. Kommunen oplyser i henhold til e-mail af 20.03.2018, at vandløbsnummer 55, 35 og 62 vedrører ejendommene beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samt Møgelholtvej 39 og 44, 9560 Hadsund. E-mailen er vedlagt salgsopstillingen. Af det fremsendte oversigtskort fra Mariagerfjord Kommune fremgår vandløb med røde streger og vandløb med blå streger. De røde streger er udtryk for de vandløb, som nedklassificeres og dermed blive private i stedet for offentlige. De blå streger er udtryk for de vandløb, som fortsat er offentlige og som det dermed forsat påhviler kommunen at vedligeholde. Det bemærkes, at konkursboet på tidspunktet for indlevering af salgsopstilling ikke har kunne fremskaffe oplysninger om, hvorvidt der er andre vandløbsstrækninger, der støder op til de tre nævnte ejendomme. Auktionskøber opfordres til selv at kontakte Mariagerfjord Kommune med henblik på klarlæggelse af omfanget af nedklassificereingen. Det fremsendte materiale fra Mariagerfjord Kommunen vedrørende vandløbene er vedlagt salgsopstillingen. Vej:Det bemærkes, at konkursboet fra Mariagerfjord Kommune har modtaget henstilling om, at de interne veje til Als Hedevej 6, 9560 Hadsund, der anvendes til transport af foder til ejendommen, skal anlægges med fornøden bundsikring og bærelag for minimum 10 tons akseltryk. Konkursboet har igangsat undersøgelser, således at der kan findes en løsning, men der er endnu ikke fastlagt endelig håndtering af problematikken.Mariagerfjord Kommune har under sagsnummer 05.01.11-GO1-6-17 meddelt, at kommunen kræver vejforholdene udbedret efter kommunens anvisning og for ejer regning.Mariagerfjord Kommune har – trods flere henvendelser – ikke oplyst yderligere om, hvilke anvisninger kommunen ønsker iagttaget.Det bemærkes, at auktionskøber må påregne at overtage udbedringsforpligtelsen. Nabohøring vedr. stuehus:Konkursboet har fra Mariagerfjord Kommune modtaget oplysninger om, at der er søgt om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på Møgelholtvej 25, 9560 Hadsund, hvilket kræver landzonetilladelse. I forbindelse hermed er kommunen forpligtet til at orientere omkringboende om sagen.Konkursboet har ikke fremsat kommentarer eller spørgsmål til projektet. Brev fra Mariagerfjord Kommune af 09.04.2018 samt tegninger over projektet, er vedlagt salgsopstillingen. Ejendomsdatarapport:Det bemærkes, at det af ejendomsdatarapporten fremgår at ejendommen har matrikler, som er beliggende inden for et område, hvor der er udpeget renseklasser.Matrikelnummer 30 h Als by, Als er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. På ejendommen forefindes endvidere beskyttede naturtyper i form af overdrev, ligesom at der findes beskyttede vandløb på ejendommen samt skovbyggelinjer, åbeskyttelseslinjer, overdrev samt beskyttede sten- og jorddiger. For så vidt angår naturperler fremgår det af ejendomsdatarapporten, at det ikke var muligt at hente oplysninger om naturperler på ejendommen. Servitutter:Følgende servitutter er vedlagt salgsopstillingen:28.10.1879 – Dok om vej mv. vedr. 2K, 3E, 3L og 4F25.11.1913 – Dok om færdselsret mv. vedr. 2K10.03.1970 – Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 811.08.1982 – Dok om forsynings-/afløbsledning mv. vedr. 6A26.11.1992 – Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 426.07.1995 – Dok om kabler mv. vedr. 6A, 5 og 730.04.1997 – Dok om spildevandsafledning vedr. 21C25.02.1998 – Dok om oprensning af grøft vedr. 4F27.03.2003 – Dok om spildevandsanlæg, vedligeholdelse mv. vedr. 30G.Servitut fra den 09.01.1906 – Dok om færdselsret mv. grøft mv. vedr. areal overført fra 29B inddr. u/27E er ikke vedlagt salgsopstillingen, idet servitutten ikke er digitalt tinglyst. Miljøforhold:Ejendommen har en § 12 miljøgodkendelse, som er meddelt den 17.04.2012, samt et tillæg til § 12 miljøgodkendelsen, som er meddelt den 17.09.2013. I henhold til meddelelse fra Mariagerfjord Kommune er det tilladte dyrehold på ejendommen i henhold til tillæg til miljøgodkendelsen af 17.09.2013 på:? 370 årskøer (sengestald)? 62 småkalve (0-4 mdr., dybstrøelse)? 31 kvier (23-25 mdr., sengestald? 20 malkekøer (dybstrøelse) svarende til 574,34 DE.Særligt henledes opmærksomheden på, at Als Hedevej 6, 9560 Hadsund og ejendommen beliggende Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund har samdriftstilladelse, hvorfor alle dyrene for de to ejendomme er CHR-registeret på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund.Als Hedevej 11, 9560 Hadsund er matrikuleret under Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. I henhold til oplysninger fra Mariagerfjord Kommune er der ikke tilladt dyrehold på ejendommen. Der er senest gennemført miljøtilsyn på ejendommen den 07.04.2015. Tilsynsbrev fra Mariagerfjord Kommune af 21.04.2015 er vedlagt salgsopstillingen.Ansvarsfraskrivelse:Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, forsikringspolicerne samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-ejermeddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed og de i BBR-ejermeddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.
 • Auktionsdato
  25-09-2018 kl. 14:00
 • Offentlig vurdering
  26.000.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet129
  Vægtet129
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  -

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 25-09-2018
Tidspunkt 14:00
Auktionssted Fogedretten i Aalborg
AS-nr AS 16-139/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende 07-09-2018
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal129 m²
Samlet boligareal129 m²
Grund-
Antal værelser-
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
Ingen registrerede salgspriser
siden d. 1. 1. 1992
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 26.000.000 kr.
Grundværdi 3.056.700 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon99 68 84 00
Fax
Emailfoged.alb@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Storm Advokatfirma
Tankedraget 7
9000 Aalborg
Telefon72 30 12 05
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje