• Auktionsdato
  25-09-2018 kl. 14:00
 • Offentlig vurdering
  11.900.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet203
  Vægtet203
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  5
Beskrivelse
Ejendom beliggende Møgelholtvej 44, 9560 Hadsund. Ejendommen er blevet drevet sammen med ejendommene beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund og Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund. Ejendommens areal er ifølge tingbogen på 650.303 m², eller cirka 65,0303 ha, hvoraf af 2.435 m² udgør vej.Ejendommen er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Det oplyses, at matrikelnummer 8 l Solbjerg Bys Enge, Solbjerg er beliggende i Rebild Kommune, og at det ikke har været muligt, at fremskaffe yderligere information om denne del af ejendommen.Ejendommen er noteret med landbrugspligt.Beskrivelse af bygningerne:Der gøres indledningsvist opmærksom på, at BBR-ejermeddelelsen ikke stemmer overens med de af rekvirenten besigtigede faktiske forhold på ejendommen.Stuehus:Stuehus som er opført i 1900 og til-/ombygget i 1982. Stuehuset har et samlet boligareal på 203 m², hvoraf bygningsarealet udgør 126 m², hvoraf 77 m² udgør tagetage. Huset er i stueetagen indrettet med for- og baggang, køkken, 2 stuer, badeværelse og soveværelse. På 1. sal er der indrettet 3 værelser. Driftsbygninger:? Staldbygning til svinehold med et samlet bygningsareal på 134 m², der er opført i 1955.? Ladebygning, som er opført i 1938 med et samlet bygningsareal på 132 m².? Maskinhus, som er opført i 1975 med et samlet bygningsareal, der udgør 144 m².? Staldbygning, som er opført i 1980 med et samlet bygningsareal på 115 m².? Maskinhus, som er opført i 1983 med et samlet bygningsareal på 280 m².? Udhus, som er opført i 1969 med et bebygget areal på 56 m². Det bemærkes, at udhuset er placeret på adressen Møgelholtvej 10, 9560 Hadsund. ? Svinestald: bygning fra 1979, som har et samlet bygningsareal på 703 m². Stalden er indrettet med 7 tværgående stalde af 4 fuldspaltede stier á cirka 25 slagtesvin. Kapaciteten pr. stald udgør cirka 100 stipladser, i alt cirka 700 stipladser.I stalden forefindes endvidere overdækket, udvendig inspektionsgang, ligesom der er forrum samt udleveringsrampe. Det bemærkes, at stalden ikke har været anvendt de seneste år. Gyllebeholdere:På ejendommen forefindes 1 stk. gyllebeholder:? Gyllebeholder fra 2000 på 3.150 m³.? Beholderen er underlagt 10 års beholderkontrol, og er senest kontrolleret den 12.03.2017. Beholderkontrolrapport er vedlagt salgsopstillingen. Vand, afløb og varme:? Vandforsyning: Møgelholtvej 10, 9560 Hadsund:? Privat, alment vandforsyningsanlægMøgelholtvej 44, 9560 Hadsund:? Privat, alment vandforsyningsanlæg? Afløbsforhold: Møgelholtvej 10, 9560 Hadsund:? Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse ? Der foreligger udledningstilladelse. Møgelholtvej 44, 9560 Hadsund:? Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse ? Varme:Stuehus (bygningsnr. 1 i henhold til BBR-ejermeddelelse)? Varmeinstallation: centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr? Opvarmningsmiddel: halmStaldbygning til svinehold (bygningsnr. 3 i henhold til BBR-ejermeddelelse)? Varmeinstallation: centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr? Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)Bygning (bygningsnr. 6 i henhold til BBR-ejermeddelelse)? Varmeinstallation: centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr? Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)Staldbygning til svinehold (bygningsnr. 7 i henhold til BBR-ejermeddelelse)? Varmeinstallation: centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr? Opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)Maskiner og andet løsøre:Der medfølger ikke maskiner eller andet løsøre ved tvangsauktionen.Øvrige bemærkninger:Ejendomsskat:Det bemærkes, at ejendomsskatten er betalt til trods for ejendomsdatarapportens udvisende. Der henvises til e-mail af 06.07.2018 fra Mariagerfjord Kommune, der er vedlagt salgsopstillingen.Lejere:I ejendommens stuehus bor en lejer, der betaler kr. 3.000 i månedlig husleje. Det bemærkes, at lejer ikke betaler for forbrug i ejendommen.Idet lejer er beskyttet af lejeloven, er lejers ret til at bebo ejendommen uændret i forbindelse med tvangsauktionen. Konkursboet er ikke i besiddelse af lejekontrakten, hvorfor det ikke har været muligt at indhente oplysninger om forudbetalt leje og depositum. Der er derfor i salgsopstillingen taget forbehold for betaling af 3 x forudbetalt leje samt depositum svarende til 3 måneders leje. Grøfter og vandløb:Der gøres opmærksom på, at Mariagerfjord Kommune vil ændre nogle vandløb fra ”offentlig” til ”privat”, hvilket fremgår af skrivelse dateret den 30.05.2016. Det betyder bl.a., at bredejerne til de pågældende vandløb har ansvaret for vedligeholdelse af vandløbene. Der er afgivet høringssvar i sagen den 30.07.2016.Såvel skrivelsen dateret den 30.05.2016 samt høringssvaret er vedlagt salgsopstillingen. Konkursboet har den 20.03.2018 modtaget oplysninger fra Mariagerfjord Kommune vedrørende afgørelser om vandløbene. Kommunen oplyser i henhold til e-mail af 20.03.2018, at vandløbsnummer 55, 35 og 62 vedrører ejendommene beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samt Møgelholtvej 39 og 44, 9560 Hadsund. E-mailen er vedlagt salgsopstillingen. Af det fremsendte oversigtskort fra Mariagerfjord Kommune fremgår vandløb med røde streger og vandløb med blå streger. De røde streger er udtryk for de vandløb, som nedklassificeres og dermed bliver private i stedet for offentlige. De blå streger er udtryk for de vandløb, som fortsat er offentlige, og som det dermed forsat påhviler kommunen at vedligeholde. Det bemærkes, at konkursboet på tidspunktet for indlevering af salgsopstilling ikke har kunne fremskaffe oplysninger om, hvorvidt der er andre vandløbsstrækninger, der støder op til de tre nævnte ejendomme. Auktionskøber opfordres til selv at kontakte Mariagerfjord Kommune med henblik på klarlæggelse af omfanget af nedklassificereingen.Det fremsendte materiale fra Mariagerfjord Kommune vedrørende vandløbene er vedlagt salgsopstillingen. Betalingsrettigheder:Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktion, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af konkursboet. Der henvises til oversigt over betalingsrettigheder, der er vedlagt salgsopstillingen.EU-støtte:Konkursboet har indsendt fællesskema og anmeldt støtteberettigede arealer inden d. 20.04.2018. Støttebeløbet tilgår derfor konkursboet som ansøger. Fællesskema for 2018 er vedlagt.Gyllebeholdning:Auktionskøber overtager den beholdning af gylle, som befinder sig på ejendommen på auktionstidspunktet.Det bemærkes, at konkursboet forestår opmåling af gyllebeholdningen på ejendommen umiddelbart efter tvangsauktionen. Ansatte:Køber overtager ikke medarbejderforpligtelser, idet lov om virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i forbindelse med salg på en tvangsauktion.Mark- og matrikelkort:Af det vedlagte mark- og matrikelkort fremgår hvilken mark, der er dyrket hvad på i henhold til markplanen for høståret 2017 og 2018. Det bemærkes, at marknummer 70-0, 71-0, 72-0, 73-0, 74-0 og 75-1, som fremgår af markplanen for 2017 vedrørte forpagtede arealer. Idet forpagtningsaftalen er ophørt, fremgår disse marknumre ikke af markplanen for 2018.Af de røde afgrænsede områder på mark- og matrikelkortet fremgår matrikelgrænsen for den pågældende adresse. Af de gule afgrænsede områder på mark- og matrikelkortet fremgår markblokken. Nabohøring vedr. stuehus:Konkursboet har fra Mariagerfjord Kommune modtaget oplysninger om, at der er søgt om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på Møgelholtvej 25, 9560 Hadsund, hvilket kræver landzonetilladelse. I forbindelse er kommunen forpligtet til at orientere omkringboende om sagen.Konkursboet har ikke fremsat kommentarer eller spørgsmål til projektet. Brev fra Mariagerfjord Kommune af 09.04.2018 samt tegninger over projektet er vedlagt salgsopstillingen. Ejendomsdatarapport:Det bemærkes, at det af ejendomsdatarapporten fremgår at ejendommen har matrikler, som er beliggende inden for et område, hvor der er udpeget renseklasser.På ejendommen forefindes endvidere beskyttede naturtyper i form af mose og sø, ligesom at der findes beskyttede vandløb på ejendommen.Servitutter:Følgende servitutter er vedlagt salgsopstillingen:11.11.1111 – Dok om jord til vandafledning03.01.1894 – Dok om færdselsret mv. vedr. 6C. Rette lysningsdato er 30.01.189409.01.1906 – Dok om færdselsret mv. brønd mv. ret til at tage mergel mv. vedr. 1C12.06.1906 – Dok om færdselsret mv. vedr. 6C23.02.1909 – Dok om vej mv. vedr. 8L29.08.1911 – Dok om vej mv. vedr. 8L09.01.1917 – dok om vej mv. vedr. 8L22.04.1984 – Dok om afgivelse af jord til vandafledning. Vedr. 43E. Korrekt lysningsår af 1884.Servitut af 06.06.1882 – Dok om færdselsret mv. vedr. 6C og servitut af 21.12.1931 – Dok om færdselsret mv. vedr. 1C er ikke digitalt tinglyst, hvorfor servitutterne ikke er vedlagt salgsopstillingen.Miljøforhold:I henhold til meddelelse fra Mariagerfjord Kommune dateret den 20. oktober 2016 godkendt til følgende produktion:? 4.800 slagtesvin (32,0 – 107,0 kg) pr. år svarende til 133 DE (2016-norm).I henhold til konkursboets oplysninger er dyreholdet på ejendommen ophørt den 16.09.2015. Idet der ikke har været dyrehold på ejendommen inden den 16.09.2018 er tilladelsen bortfaldet.Der er senest gennemført miljøtilsyn på ejendommen den 27.01.2012. Rapport for miljøtilsynet er vedlagt salgsopstillingen. Det bemærkes, at der ikke er tilladelse til markvanding på denne ejendom. Ansvarsfraskrivelse:Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, forsikringspolicerne samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-ejermeddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed og de i BBR-ejermeddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.
 • Auktionsdato
  25-09-2018 kl. 14:00
 • Offentlig vurdering
  11.900.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet203
  Vægtet203
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  5

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 25-09-2018
Tidspunkt 14:00
Auktionssted Fogedretten i Aalborg
AS-nr AS 16-140/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende 07-09-2018
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal203 m²
Samlet boligareal203 m²
Grund-
Antal værelser5
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
14-05-2013 8.491.000 kr.
29-05-2007 11.635.000 kr.
03-07-1997 2.375.000 kr.
Se tidslinje
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 11.900.000 kr.
Grundværdi 1.956.600 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon99 68 84 00
Fax
Emailfoged.alb@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Storm Advokatfirma
Tankedraget 7
9000 Aalborg
Telefon72 30 12 05
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje