• Auktionsdato
  25-09-2018 kl. 14:00
 • Offentlig vurdering
  19.400.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet187
  Vægtet187
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  5
Beskrivelse
Ejendom beliggende Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund. Ejendommen har været drevet sammen med ejendommene beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund og Møgelholtvej 44, 9560 Hadsund. Ejendommens areal er ifølge tingbogen på 1.005.371 m² eller cirka 100,5371 ha, hvoraf vej udgør 3.463 m². Der er noteret landbrugspligt på ejendommen. Beskrivelse af bygningerne: Der gøres indledningsvist opmærksom på, at BBR-ejermeddelelsen ikke stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen, som konstateret ved rekvirentens besigtigelse af denne. Stuehus: Stuehuset er henhold til BBR-ejermeddelelsen opført i 1950 og er om-/tilbygget i 1985. Boligen har et samlet boligareal på 187 m². Stuehuset er i stueetagen indrettet med gang, køkken, stue og badeværelse. Endvidere er 1. sal indrettet med 3 værelser og 1 toilet. Stuehuset anvendes i driften, og auktionskøber må derfor påregne, at stuehuset ikke kan forventes at være til auktionskøbers disposition før senest den 15.11.2018. Driftsbygninger: Maskinhus som er opført i 1949 med et samlet bygningsareal på 70 m². Løsdriftsstald: Løsdriftsstald, som er indrettet med følgende 3 bygninger: ? ? - Ladebygning som er opført i 1975 og om-/tilbygget i 1996. Bygningen har et samlet bygningsareal på 535 m².- Maskinhus med ydervægge af aluminium, som er opført i 1977 og om-/tilbygget i 1996. Bygningen har et samlet bygningsareal på 464 m².- Staldbygning til kvæghold som er opført i 2004 med et samlet bygningsareal på 874 m².Stalden er sektionsopdelt. I stalden forefindes 31 sengebåse til kvier fra 13-15 mdr., 27 sengebåse til kvier fra 9-13 mdr., 48 sengebåse til kvier fra 7-9 mdr. samt 33 sengebåse til kvier fra 1-6 mdr., som alle er indrettet med måtter. Stalden er indrettet med både spalter og fast gulv. I rensegangen er der indrettet linespil med deltaskraber. Omkring 1/3 af kreaturerne fodres ved udendørs foderbord, som har en størrelse på cirka 236 m². Staldbygningerne er alle sammenbygget, således at den nye løsdriftsstald er sammenbygget med den gamle kostald. Den gamle kostald er indrettet med 130 sengebåse til kvier fra 16-22 mdr., ædepladser til 130 kvier, heraf fanggitre 40 stk. Den nye løsdriftsstald udgør en del af sengebåsene. Den samlede kapacitet er 269 sengebåse. Gyllebeholdere: På ejendommen forefindes 2 stk. gyllebeholdere: - Gyllebeholder fra 2006 på 4.020 m³. Tilladelsen til etablering af beholderen er givet på betingelse af, at der bliver etableret et beplantningsbælte på 5 meter. Dette fremgår af tilsynsrapport fra Mariagerfjord Kommune dateret den 13.12.2017. Der er meddelt indskærpelse fra Mariagerfjord Kommune om udbedring inden den 01.04.2018, men endnu ikke et påbud. Køber må påregne at skulle foretage denne beplantning. Beholderen er underlagt 10 års beholderkontrol, og den er senest kontrolleret den 08.11. 2016. ? - Gyllebeholder fra 1988 på 730 m³. Beholder er underlagt 10 års beholderkontrol. Beholderen er sidst kontrolleret 12.03.2017. Det fremgik af kontrolrapporten fra marts 2017, at der skulle foretages reparationer på beholderen. Der henvises til vedlagte e-mail af 13.03.2018 fra Mariagerfjord Kommune, som bekræfter, at reparationerne er udført. På ejendommen var der nedgravet en olietank fra 1967, som i 2003 er opgravet og bortskaffet. Ensilageplads (plansiloanlæg med ensilageoplag): På ejendommen forefindes 2 stk. køresiloer, som har et samlet areal på 1.500 m². Det skal bemærkes, at de nuværende køresiloer ikke er lovlige, idet der fra Mariagerfjord Kommune er fremsat krav om, at der skal opsættes 1 meter høj mur eller etableres en randzone på 2 meter. Dette fremgår af tilsynsrapport fra Mariagerfjord Kommune dateret den 13.12.2017. Tilsynsrapporten er vedlagt salgsopstillingen. Vand, afløb og varme: ? Vand: privat, alment vandforsyningsanlæg ? Afløb: mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelseVarme: Stuehus (bygningsnr. 1 i henhold til BBR-ejermeddelelse) ? - Varmeinstallation: centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr- Opvarmningsmiddel: fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) Maskiner og andet løsøre: Der medfølger ikke maskiner eller andet løsøre ved tvangsauktionen. Lejede bygninger: Det bemærkes, at stalden på Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund på auktionstidspunktet anvendes som kviehotel for besætningen tilhørende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Besætningen tilhører således ejendommen beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund, hvorfor besætningen ikke medfølger ved køb af Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund. Aftale om leje af stalden beliggende Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund kan af auktionskøber af Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samt af auktionskøber af Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned fra auktionsdagen. Lejen forfalder månedsvis forud og udgør kr. 21.150,00 eksklusive moms. Lejer betaler ikke for forbrugsudgifter, der således afholdes af auktionskøber af ejendommen Møgelholtvej 39, 9560 Hadsund. I forbindelse med lejeaftalens ophør har auktionskøber af Als Hedevej 6, 9560 Hadsund pligt til at nedvaske stald og staldinventar. Øvrige bemærkninger: Ejendomsskat: Det bemærkes, at ejendomsskatten er betalt til trods for ejendomsdatarapportens udvisende. Der henvises til e-mail af 06.07.2018 fra Mariagerfjord Kommune, som er vedlagt salgsopstillingen. Betalingsrettigheder: Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktion, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af konkursboet. Der henvises til oversigt over betalingsrettigheder, der er vedlagt salgsopstillingen. Grøfter og vandløb: Der gøres opmærksom på, at Mariagerfjord Kommune vil ændre nogle vandløb fra ”offentligt” til ”privat”, hvilket fremgår af skrivelse dateret den 30.05.2016. Det betyder bl.a., at bredejerne til de pågældende vandløb har ansvaret for vedligeholdelse af vandløbene. Der er afgivet høringssvar i sagen den 30.07.2016. Såvel skrivelsen dateret den 30.05.2016 samt høringssvaret er vedlagt salgsopstillingen. Konkursboet har den 20.03.2018 modtaget oplysninger fra Mariagerfjord Kommune vedrørende afgørelser om vandløbene. Kommunen oplyser i henhold til e-mail af 20.03.2018, at vandløbsnummer 55, 35 og 62 vedrører ejendommene beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samt Møgelholtvej 39 og 44, 9560 Hadsund. E-mailen er vedlagt salgsopstillingen. Af det fremsendte oversigtskort fra Mariagerfjord Kommune fremgår vandløb med røde streger og vandløb med blå streger. De røde streger er udtryk for de vandløb, som nedklassificeres og dermed bliver private i stedet for offentlige. De blå streger er udtryk for de vandløb, som fortsat er offentlige og som det dermed forsat påhviler kommunen at vedligeholde. Det bemærkes, at konkursboet på tidspunktet for indlevering af salgsopstilling ikke har kunne fremskaffe oplysninger om, hvorvidt der er andre vandløbsstrækninger, der støder op til de tre nævnte ejendomme. Konkursboet forventer at kunne oplyse yderligere om vandløbene på auktionsdagen, idet det dog bemærkes, at auktionskøber ligeledes henvises til selv at kontakte Mariagerfjord Kommune med henblik på klarlæggelse af omfanget af nedklassificereingen. Det fremsendte materiale fra Mariagerfjord Kommunen vedrørende vandløbene er vedlagt salgsopstillingen. EU-støtte:Konkursboet har indsendt fællesskema og anmeldt støtteberettigede arealer inden den 20.04.2018. Støttebeløbet tilgår derfor konkursboet som ansøger. Fællesskema for 2018 er vedlagt salgsopstillingen.Beholdninger og gylle: Auktionskøber overtager den beholdning af gylle, som befinder sig på ejendommen på auktionstidspunktet. Det bemærkes, at konkursboet forestår opmåling af gyllebeholdningen på ejendommen umiddelbart efter tvangsauktionen. Grovfoderbeholdningen på ejendommen tilhører ejeren af ejendommen beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Køber skal respektere denne ejers adgangsret til grovfoderbeholdningen. Ansatte: Køber overtager ikke medarbejderforpligtelserne, idet lov om virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i forbindelse med salg på en tvangsauktion. Mark- og matrikelkort: Af det vedlagte mark- og matrikelkort fremgår hvilken mark, der er dyrket hvad på i henhold til markplanen for høståret 2018. Af de røde afgrænsede områder på mark- og matrikelkortet fremgår matrikelgrænsen for den pågældende adresse. Af de gule afgrænsede områder på mark- og matrikelkortet fremgår markblokken. Nabohøring vedr. stuehus: Konkursboet har fra Mariagerfjord Kommune modtaget oplysninger om, at der er søgt om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på Møgelholtvej 25, 9560 Hadsund, hvilket kræver landzonetilladelse. I forbindelse er kommunen forpligtet til at orientere omkringboende om sagen. Konkursboet har ikke fremsat kommentarer eller spørgsmål til projektet. Brev fra Mariagerfjord Kommune af 09.04.2018 samt tegninger over projektet er vedlagt salgsopstillingen. Ejendomsdatarapport: Det bemærkes, at det af ejendomsdatarapporten fremgår, at ejendommen har matrikler, som er beliggende inden for et område, hvor der er udpeget renseklasser. På ejendommen forefindes endvidere beskyttede naturtyper i form af mose, ligesom at der findes beskyttede vandløb på ejendommen. Ejendommen er beliggende inden for en skovbyggelinje samt å-beskyttelseslinje. Servitutter: Følgende servitutter er vedlagt salgsopstillingen: 09.01.1906 – Dok om færdselsret mv. 06.02.1906 – Dok om færdselsret mv. vedr. 4 m 03.11.1948 – Vedtægter og kendelse for Helberskov enges landvindingslag, vedr. 32 b 21.02.1967 – Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 4 m og 14 o =inddraget under 4 m 10.03.1970 – Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. vedr. 8 10.09.1971 – Dok om ejendommens benyttelse mv. 23.12.2002 – Dok om drænledning mv. 29.03.2012 – vejret Miljøforhold: I henhold til meddelelse fra Mariagerfjord Kommune er ejendommen i henhold til miljøgodkendelse af 19.06.2015 godkendt til følgende produktion: ? 75 årskøer / malkekøer (EKM 9.517 kg/år) ? 281 kvier (4 – 23 mdr.) svarende til 220,33 DE. Ejendommen har sammen med ejendommen beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund samdriftstilladelse, således at hele besætningen på begge ejendomme er registeret i CHR på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund. Der er foretaget tilsyn på ejendommen i april 2012, april 2016 samt den 12.12.2017. Alle tre tilsynsrapporter er vedlagt salgsopstillingen. Af tilsynsrapporten fra 2017 fremgår det, at der blev meddelt indskærpelser vedrørende beplantning af læbælte ved gyllebeholder i henhold til tilladelse. Konkursboet har ikke foretaget beplantningen inden tvangsauktionsdatoen, hvorfor auktionskøber må påregne en eventuel udgift til opfyldelse af påbuddet. Det bemærkes, at der ikke er tilladelse til markvanding på denne ejendom. Fremvisning af ejendommen: Der er samlet fremvisning af ejendommene beliggende Als Hedevej 6, 9560 Hadsund, Møgelholtvej 39 og 44, 9560 Hadsund. Fremvisningen foretages den 18.09.2018. Fremvisningen begynder på Als Hedevej 6, 9560 Hadsund kl. 10.00. Seneste frist for tilmelding er den 17.09.2018 kl. 12.00.Ved ønske om fremvisning på det ovenfor anførte tidspunkt bedes henvendelse rettet til sagsbehandler, Henriette Sølvberg Duus Nielsen, på e-mailadresse hdn@stormadvokatfirma.dk med angivelse af ejendommens adresse. Såfremt der ikke modtages nogle henvendelser, vil der ikke blive afholdt fremvisning. Ansvarsfraskrivelse: Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, forsikringspolicerne samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-ejermeddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed og de i BBR-ejermeddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.
 • Auktionsdato
  25-09-2018 kl. 14:00
 • Offentlig vurdering
  19.400.000
 • Højeste bud
  -
 • Areal
  Beboet187
  Vægtet187
  Grund-
 • Grund
  -
 • Vær.
  5

Boliginformation

Auktionsoplysninger

Dato 25-09-2018
Tidspunkt 14:00
Auktionssted Fogedretten i Aalborg
AS-nr AS 16-141/2018
Auktionsnr. 1. auktion
Statstidende 07-09-2018
Højeste bud 1. auktion -

BBR-information

Vægtet areal187 m²
Samlet boligareal187 m²
Grund-
Antal værelser5
 
BBR information
Byggeår
Om-/tilbygningsår
Ydervægs­materiale
Varmekilde
Se flere informationer

Salgspriser og offentlig vurdering

Tidligere salgspriser
14-05-2013 14.375.000 kr.
29-09-1994 2.450.000 kr.
Se tidslinje
 
Offentlig vurdering
Vurderingsdato 01-10-2017
Ejendomsværdi 19.400.000 kr.
Grundværdi 3.438.900 kr.
Læs om offentlig vurdering

Information om området

Fogedretten

Fogedretten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon99 68 84 00
Fax
Emailfoged.alb@domstol.dk
Telefontid8.30-15.00

Rekvirent

Storm Advokatfirma
Tankedraget 7
9000 Aalborg
Telefon72 30 12 05
Fax
Email
J. nr.

Tidslinje