Indtast vej, by, postnr., kommune, retskreds eller landsdel
Søg
Gem/print pdf

Møllegyden 51 5471 Søndersø

Møllegyden 51, 5471 Søndersø

Villa

Auktionsdato
27-06-2017 09:00

Beskrivelse

Tinglyst areal 1.812 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i Nymark udenfor for Søndersø og i landzone. Beboelsesdelen er en gulstensvilla med bølgeeternittag. Huset indeholder: Entre. Stue hvor der er hul i gulvet. Yderligere en stue. Badeværelse med vask og toilet og håndbruser - uden funktion. 2 værelse. Soveværelse. Spisekøkken med adgang til et bryggersområde og baggang med adgang til garageområdet. Kælderen tilgås alene udefra og rummer: Fyrrum med en overfladetank og et oliefyr og expansionsbeholder, som er ca. 3 år gl. jf. ejer. Depotrum. Forgang og trappe op til haven. Huset er i meget ringe stand. Der er påbegyndt renovering flere steder, men arbejderne er flere steder ikke afsluttet. Elinstallationerne er flere steder ødelagt. Der forefandtes ved besigtigelsen følgende hårde hvidevarer: Aqualyse opvaskemaskine, Bosch køle-/fryseskab, Bosch keramisk komfur og Voss Emhætte. Det vides ikke, om de hårde hvidevarer fungerer. På ejendommen er endvidere opført 2 integrerede garager med træport samt separat stålhal på ca. 96 m² med betongulv og uden port. De i BBR nævnte yderligere bygninger 3 og 4 findes ikke mere på ejendommen. Ejendommen fremstår meget rodet. På udenomsarealerne henstår således flere gamle traktorer samt andre redskaber og skrot. Endvidere står der maskindele og olieprodukter. Det vides ikke, om den på ejendommen værende olietank, benævnt anlægsnr. 2, opfylder olietankbekendtgørelsens regler. Ejendommen er beliggende indenfor et område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen. Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 1 og 2, jf. ejendomsdatarapportens side 15 samt jordforureningsattesten. Endvidere henvises til Region Syddanmarks brev af 30.04.2014 til den Bent Hjortshøj Jacobsen. Der henvises i øvrigt til Nordfyns Kommunes brev af 06.05.2014, hvoraf fremgår, at kommunen har udstedt påbud til den til enhver til værende ejer af ejendommen, hvorefter ejeren forpligtes til: 1. at undersøge om omfanget af den konstaterede forurening2. på baggrund af undersøgelsen af forureningens omfang at udarbejde en risikovurdering i forhold til grundvand, recipienter og arealets anvendelse3. ved prøvetagning og analyser foretaget af et akkrediteret laboratorium at dokumentere at ovenstående vilkår er opfyldt4. at afrapportere undersøgelserne til kommunen5. at klarlægge, hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges.Det fremgår endvidere af påbuddet, at der skal udarbejdes en overslagspris for fuldstændig oprensning samt en eller flere alternative løsningsmuligheder. Alle løsningsforslag skal som minimum sikre den nuværende arealanvendelse samt grundvand op recipienter. Nordfyns Kommune vil på baggrund af undersøgelserne tage stilling til, om der skal udstedes et oprydningspåbud efter jordforureningslovens § 41.Vi har bedt om aktindsigt hos Region Syddanmark vedrørende forureningen og modtaget et omfattende materiale. Alt materialet er ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 14.01.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBROplysninger om bygninger:Bygningsnr.: 1Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1965 Om-/tilbygningsår: 1973.Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Asbestholdigt: Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Bebygget areal 280 m², heraf indbygget garage 48 m². Samlet bygningsareal 280 m². Kælder 70 m², her af loftshøjde lavere end 1,25 m over terræn 0 m². Samlet boligareal 232 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1.Antal værelser: 5. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas). Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Elovne, elpaneler.Bygningsnr.: 2Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) Opførelsesår: 1992. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal 96 m². Samlet bygningsareal 96 m². Samlet boligareal 0 m². Samlet erhvervsareal 96 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.Bygningsnr.: 3Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 2011. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Areal. Bebygget areal: 44 m².Bygningsnr.: 4Garage (med plads til et eller to køretøjer) . Opførelsesår: 2011. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Areal: Bebygget areal: 34 m².Oplysninger om grunde:Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Oplysninger om tekniske anlæg: Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.Anlægsnr.: 1Tank (Produkt på væskeform) Drift status: Ikke i drift. Indhold: Fyringsgasolie. Placering: Nedgravet/underjordisk. Etableringsår: 1965. Størrelse: 1300 L. Tanken er afblændet. Størrelsesklasse: Under 6.000 l. Bemærkninger for teknisk anlæg: Tanken er afblændet i 1984.Anlægsnr.: 2Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Fyringsgasolie. Placering: Indendørs. Etableringsår: 1984. Størrelsesklasse: Under 6.000 l.
Tinglyst areal 1.812 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er beliggende i Nymark udenfor for Søndersø og i landzone. Beboelsesdelen er en gulstensvilla med bølgeeternittag. Huset indeholder: Entre. Stue hvor der er hul i gulvet. Yderligere en stue. Badeværelse med vask og toilet og håndbruser - uden funktion. 2 værelse. Soveværelse. Spisekøkken med adgang til et bryggersområde og baggang med adgang til garageområdet. Kælderen tilgås alene udefra og rummer: Fyrrum med en overfladetank og et oliefyr og expansionsbeholder, som er ca. 3 år gl. jf. ejer. Depotrum. Forgang og trappe op til haven. Huset er i meget ringe stand. Der er påbegyndt renovering flere steder, men arbejderne er flere steder ikke afsluttet. Elinstallationerne er flere steder ødelagt. Der forefandtes ved besigtigelsen følgende hårde hvidevarer: Aqualyse opvaskemaskine, Bosch køle-/fryseskab, Bosch keramisk komfur og Voss Emhætte. Det vides ikke, om de hårde hvidevarer fungerer. På ejendommen er endvidere opført 2 integrerede garager med træport samt separat stålhal på ca. 96 m² med betongulv og uden port. De i BBR nævnte yderligere bygninger 3 og 4 findes ikke mere på ejendommen. Ejendommen fremstår meget rodet. På udenomsarealerne henstår således flere gamle traktorer samt andre redskaber og skrot. Endvidere står der maskindele og olieprodukter. Det vides ikke, om den på ejendommen værende olietank, benævnt anlægsnr. 2, opfylder olietankbekendtgørelsens regler. Ejendommen er beliggende indenfor et område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen. Ejendommen er registreret forurenet på vidensniveau 1 og 2, jf. ejendomsdatarapportens side 15 samt jordforureningsattesten. Endvidere henvises til Region Syddanmarks brev af 30.04.2014 til den Bent Hjortshøj Jacobsen. Der henvises i øvrigt til Nordfyns Kommunes brev af 06.05.2014, hvoraf fremgår, at kommunen har udstedt påbud til den til enhver til værende ejer af ejendommen, hvorefter ejeren forpligtes til: 1. at undersøge om omfanget af den konstaterede forurening2. på baggrund af undersøgelsen af forureningens omfang at udarbejde en risikovurdering i forhold til grundvand, recipienter og arealets anvendelse3. ved prøvetagning og analyser foretaget af et akkrediteret laboratorium at dokumentere at ovenstående vilkår er opfyldt4. at afrapportere undersøgelserne til kommunen5. at klarlægge, hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges.Det fremgår endvidere af påbuddet, at der skal udarbejdes en overslagspris for fuldstændig oprensning samt en eller flere alternative løsningsmuligheder. Alle løsningsforslag skal som minimum sikre den nuværende arealanvendelse samt grundvand op recipienter. Nordfyns Kommune vil på baggrund af undersøgelserne tage stilling til, om der skal udstedes et oprydningspåbud efter jordforureningslovens § 41.Vi har bedt om aktindsigt hos Region Syddanmark vedrørende forureningen og modtaget et omfattende materiale. Alt materialet er ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 14.01.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten. Iflg. BBROplysninger om bygninger:Bygningsnr.: 1Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Opførelsesår: 1965 Om-/tilbygningsår: 1973.Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Asbestholdigt: Asbestholdigt tagdækningsmateriale. Bebygget areal 280 m², heraf indbygget garage 48 m². Samlet bygningsareal 280 m². Kælder 70 m², her af loftshøjde lavere end 1,25 m over terræn 0 m². Samlet boligareal 232 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1.Antal værelser: 5. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas). Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Elovne, elpaneler.Bygningsnr.: 2Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o.lign.) Opførelsesår: 1992. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal 96 m². Samlet bygningsareal 96 m². Samlet boligareal 0 m². Samlet erhvervsareal 96 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.Bygningsnr.: 3Garage (med plads til et eller to køretøjer). Opførelsesår: 2011. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) Areal. Bebygget areal: 44 m².Bygningsnr.: 4Garage (med plads til et eller to køretøjer) . Opførelsesår: 2011. Materialer: Ydervæg: Metalplader. Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Areal: Bebygget areal: 34 m².Oplysninger om grunde:Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Oplysninger om tekniske anlæg: Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.Anlægsnr.: 1Tank (Produkt på væskeform) Drift status: Ikke i drift. Indhold: Fyringsgasolie. Placering: Nedgravet/underjordisk. Etableringsår: 1965. Størrelse: 1300 L. Tanken er afblændet. Størrelsesklasse: Under 6.000 l. Bemærkninger for teknisk anlæg: Tanken er afblændet i 1984.Anlægsnr.: 2Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift. Indhold: Fyringsgasolie. Placering: Indendørs. Etableringsår: 1984. Størrelsesklasse: Under 6.000 l.
50 klik Se boligen hos
Højeste bud 1. auktion
-
Bolig
232
Grund
-
Værelser
5
Byggeår
1965
Offentlig vurdering
1.350.000

Auktionsoplysninger

Dato
27-06-2017
Tidspunkt
09:00
Auktionssted
Fogedretten i Odense
AS-nr
AS 48/2017
Auktionsnr.
1. auktion
Statstidende
03-06-2017
Højeste bud på 1. auktion
-

BBR information

Vægtet areal
232 m²
Bygningsareal
280 m²
Samlet boligareal
232 m²
Bebygget areal
280 m²
Heraf indbygget garage
48 m²
Om-/tilbygningsår
1973
Ydervægsmateriale
Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækningsmateriale
Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Opvarmningsmiddel
Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)

Prishistorik

04-08-2006
1.100.000

Fogedretten

Fogedretten i Odense
Albanigade 30
5000 Odense C
Telefon
66 11 47 12
Fax
66 13 47 12
Email
tvang.ode@domstol.dk
Telefontid
8.30-15.00

Rekvirent

En pant- og udlægshaver v/adv. Karsten Gudmand-Høyer
Pilestræde 58
1112 København K
Telefon
33 12 45 22
Fax
Email
J. nr.